find your light

SENSE CABLES ¦ REGULABLE ¦ CÀRREGA USB-C

ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS

1. Despeses d’enviament

L’import d’aquests costos el fixa l’empresa de transports utilitzada per Teialamp. Poden ser visualitzats en el moment de la tramitació del pagament, just abans de confirmar la comanda.

Destinació Costos
Península Oferts per Teialamp
Balears Consular a info@teialamp.com
Canàries Consular a info@teialamp.com
Ceuta, Melilla Consular a info@teialamp.com

Enviaments a la Unió Europea: Els enviaments certificats fins a 5 KG tindran un cost de 16 EUROS.

Enviaments internacionals fora de la UE: Consular a info@teialamp.com

 

2. Lliurament

Un cop feta comanda, el termini de lliurament és d’entre 3 i 7 dies laborals per a Espanya a partir del moment de recepció de l’email de confirmació de comanda i, entre 8 i 15 dies laborals per a enviaments internacionals a partir del moment de recepció de l’email de confirmació del mateix (excepte en períodes de promocions especials, veure més avall).

ATENCIÓ: Amb motiu del BLACK FRIDAY, és possible que les comandes triguin una mica més a processar-se. Si us plau, cal tenir en compte que les comandes realitzades entre el 15/11 i el 30/11 poden tenir fins a 6 dies laborables de procés. Moltes gràcies per la vostra comprensió.

Així mateix, s’hauran de tenir en compte els dies festius locals, autonòmics i nacionals, ja que com que no són laborables, els terminis augmenten 24 hores.

1 de novembre Dia de Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre Immaculada Concepció
25 de desembre Nadal

En cas de no disposar d’algun/s article/s de la seva comanda, Teialamp informarà al Comprador del nou termini de lliurament, indicant-li la possibilitat de reemborsament de les quantitats pagades per l’article/s concret/s, o de la substitució per un bé de característiques semblants de superior o mateixa qualitat, a elecció del Comprador.

En aquest darrer cas, el Comprador podrà exercir els drets de desistiment i resolució en els termes aplicables al bé inicialment comprat.

Els productes s’enviaran acompanyats de l’albarà de lliurament. Per tal d’optimitzar el lliurament, Teialamp agrairà al Comprador que indiqui una adreça on la comanda pugui ser lliurada dins de l’horari laboral habitual.

Teialamp només treballa amb empreses de missatgeria i transports especialitzades, en cas d’absència, el missatger passarà una segona vegada per assegurar-se de lliurar la comanda en el termini establert. Si no és possible, aquest es posarà en contacte amb el Comprador, a través del número de telèfon facilitat.

Quan la comanda ha sortit dels magatzems de Teialamp, es troba en mans de l’empresa de transport. Per tant, Teialamp no controla la comanda. Si tingués qualsevol dubte o consulta i el seu paquet ja ha sortit dels nostres magatzems, si us plau contacteu directament a l’empresa de transports GLS.

El Comprador és responsable de la veracitat i correcció de les vostres dades de direcció aportades. En cas que hi hagi un error a la direcció (en tot o en part) i es requereixi un segon enviament, el Comprador es farà responsable del cost d’enviament en què pogués incórrer.

 

3. Garantia i reclamacions

Tots els productes oferts són productes originals de la marca, amb certificat de garantia de fàbrica i en principi sense cap defecte.

Davant de qualsevol defecte o manca de conformitat, el consumidor pot optar entre la reparació o substitució del producte afectat, llevat que això últim fos impossible o desproporcionat. Teialamp respon de les faltes de conformitat que es manifesten en un termini de dos anys des del lliurament. Es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els dos anys posteriors al lliurament ja existien quan la cosa es va lliurar, transcorreguts els dos anys serà el consumidor qui hagi de demostrar que la manca de conformitat existia en el moment del lliurament del bé.

 

4. Productes defectuosos o enviaments erronis

En cas que el producte sigui retornat per manca de conformitat (productes defectuosos o enviaments erronis), l’usuari tindrà dret a optar bé per la devolució de la quantitat econòmica abonada o bé per la restitució del producte per un altre de característiques idèntiques. En aquests supòsits, Teialamp serà qui es farà càrrec de les despeses d’enviament o devolució del producte.

No obstant això,

En cas de devolució per enviament erroni caldrà el lliurament del producte amb l’embalatge en perfecte estat, que el producte i els seus accessoris es trobin en perfecte estat, així com que s’empaqueti el producte de manera que no sigui possible deteriorar-lo durant el transport , assumint aquest els possibles danys durant el mateix. Teialamp no admetrà la devolució del producte quan aquest presenti signes evidents d’ús.

En cas de producte defectuós, l’usuari intentarà fer arribar el producte en les millors condicions.

La devolució de l’import serà realitzada segons la forma en què l’usuari hagués abonat inicialment la compra i sempre que es compleixi els requisits anteriorment indicats, i es podrà abonar l’import mitjançant el lliurament d’un val descompte bescanviable a la mateixa botiga online, a elecció del Comprador.

El termini de la devolució serà el que estableix la normativa vigent.

 

5. Atenció al Client

Per qualsevol mena de consulta relacionada amb els nostres productes o serveis, aportar suggeriments, etc. podeu contactar amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic: info@teialamp.com.

El nostre equip us respondrà al més aviat possible.

 

6. Dret de desistiment

Conformement al que disposa l’article 103 e) de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, no es pot desistir del subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament, la qual cosa significa que un cop s’obri el producte, aquest no es podrà tornar. A més, d’acord amb el que estableix l’article 103 d) no es pot desistir del subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

En cas que no s’hagi desprecintat el producte o es tracti d’altres productes que no càpiguen a l’excepció de l’article 103 d) i e) de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, conforme a la llei vostè compta amb un termini de catorze (14) dies a partir de la data de recepció dels productes, per exercir el dret de retractació sense haver de justificar els motius ni pagar penalitats a excepció de les despeses d’enviament, sempre que tingui la consideració de Consumidor i Usuari.

Tots els articles hauran de ser retornats en idèntiques condicions a aquelles en què van ser lliurats, amb tots els seus embolcalls i accessoris, sempre que això permeti realitzar totes les comprovacions i manipulacions necessàries per determinar les característiques i funcionalitats dels productes. Serà responsable el Comprador de la disminució del valor dels articles quan hagi dut a terme una manipulació diferent de la necessària per establir les característiques i el funcionament dels productes que hagi adquirit.

El producte tornat haurà d’anar acompanyat d’una fotocòpia de l’albarà de lliurament.

Un cop rebem la mercaderia al nostre magatzem, i amb la comprovació prèvia de l’estat d’aquesta, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament feta pel Comprador. Les despeses de devolució no seran reemborsades en cap cas.

El sobre cost de les despeses de gestió de la devolució seran abonades per part de l’usuari de forma prèvia a la devolució, sempre que fos retornat per mitjà diferent de l’assenyalat per Teialamp.

El Comprador també podrà comunicar a Teialamp la seva voluntat de desistir mitjançant un model que a continuació es facilita:

 

Model de formulari de desestiment

(Només ha de complimentar i enviar aquest formulari si vol desistir el contracte)

A la atención de Teialamp (TCdA SL), NIF ________, domicilio en _________ y dirección de correo electrónico info@teialamp.com:

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente bien [definir producto], recibido el [insertar fecha de recepción del pedido].

Nombre y apellidos: ______________________________

Domicilio: ______________________________________

Fecha: __/__/____

Firma:

ES   EN
Teia Lamp